Valdkonnad

Esindame kliente
erinevates valdkondades


Võlaõigus

Igapäevategevuses on võlaõigus levinuim valdkond, millega kokku puututakse. Osutame õigusabi kõigis võlaõiguse valdkondades, nii lepingutega seonduvates küsimustes kui ka lepinguvälistes õigusküsimustes.

Aitame ka ette valmistada lepinguprojektid, koostame erinevaid võlaõiguslikke lepinguid, esindame läbirääkimistel ja vahekohtus ning kohtus lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel..


Tsiviil- ja halduskohtumenetlus

Esindame ja nõustame kliente tsiviil- ja halduskohtumenetluses kõigis kohtuastmetes. Oleme abiks kliendi positsioonile õigusliku hinnangu koostamisel, hagiavalduste, kaebuste ja teiste menetlusdokumentide koostamisel.

Lisaks aitame sõlmida kompromisse ja anname õiglase hinnangu erinevate vaidluste lahendamisel.


Väärteomenetlus ja kriminaalmenetlus

Meie teenuste hulka kuulub klientide kaitsmine ja nõustamine väärteo- ja kriminaalmenetlustes.

Kannatanute esindamisel ning süüdistatavate ja kahtlustatavate kaitsmisel oleme spetsialiseerunud maksu-, majandus- ja ametialastele süütegudele.

error: Content is protected !!